Подарете си витамините,
от които се нуждаете!

Сертификат ISO 22 000

ISO 22000    Световен стандарт за хранително-вкусовата промишленост

В сектора на хранително-вкусовата промишленост са разработени много стандарти.

От частен или публичен произход, отговарящи на изискванията на даден сектор или сектор на дейност, тяхното увеличаване затруднява  прилагането им.

В същото време секторът на хранително-вкусовата промишленост се глобализира.

Безопасността на храните се превръща в основен проблем за всички негови участници. Създава се база данни с глобален обхват и включваща принципите за безопасност на храните.

Какво е ISO 22000?

ISO 22000 е единственият международен, доброволен стандарт за управление на безопасността на храните!

Той демонстрира способността да се установят и контролират опасностите, свързани с безопасността на храните, както и постоянно да осигури, наличието на безопасни продукти.

Кой е разработил ISO 22000?

ISO 22000 е международен стандарт, произхождащ от ISO (International Organization for Standartization) –  Mеждународната организация по стандартизация.

Това е резултат от съвместна и колективна работа на всички заинтересовани страни в света. 35 държави са участвали в последната  актуализация, завършена през юни 2018 г.

Франция е много ангажирана в разработването на ISO 22000 чрез комитета за стандартизация на AFNOR “Проследимост и управление на безопасността на храните и хигиена”. Той обединява професионалистите по темата – 30 организации: представители на държавата, индустриалци, потребители, сертифициращи органи, но също така и университети, училища и институти.

От съществено значение е ISO 22000 и всички международни стандарти да отговарят на очакванията на професионалистите във Франция. Стандартизацията на методите за управление, спецификацията на продуктите или методите за анализ, се  засилват през годините.

Над 140 държави участват в Техническия комитет  на ISO, като вече са публикувани и актуализирани повече от 840 документа.

Кой може да използва ISO 22000?

Стандартът ISO 22000 може да бъде използван от всички преки и непреки участници по пътя на храните, независимо от техния размер или местоположение в света.

Това включва производители на фуражи и селскостопански производители (животновъдство и/или зеленчукопроизводство), но и производители и преработватели, доставчици на услуги, оператори и подизпълнители, отговарящи за транспорта, съхранението и магазини за търговия на дребно и храни, както и организации, тясно свързани с този сектор, като производители на оборудване, опаковъчни материали, почистващи продукти, добавки и съставки.

Според годишното проучване на ISO, издадени са повече от 32 000 сертификати ISO 22000, които удостоверяват доброто прилагане на стандарта.  Във Франция те са около 600 бр.

Защо да използваме ISO 22000?

Създаването на система за управление на безопасността на храните води до разполагането на средства за гарантиране на безопасността на нейните продукти и услуги.

Той е одобрен инструмент за превенция и непрекъснато усъвършенстване.

Цикълът на PDCA (Pal, do, check, act: планиране, направа, проверка, действие) се развива на 2 нива: първото се отнася за системата за управление, а второто за принципите на НАССР (Hazard analysis and critical control points) – Случаен анализ и контрол на критичните точки.

Както всеки стандарт от международно значение, ISO 22000 улеснява диалога и спестява време: чрез прилагането му се използвате метод, който е признат и споделен в глобален мащаб.

ISO 22000 носи доверие на вашите доставчици, клиенти и заинтересовани страни в хранителната верига. Той насърчава ефективната комуникация с тях, идентифицира потенциалните опасности и определя мерките, коитотрябва да бъдат взети за тяхното контролиране, когато те се появят.

ISO 22000 и ЕС?

В ЕС регламентите относно хигиената на храните и фуражите, са групирани в Пакет хигиена.

Той изисква почти всички участници във веригата за храни,  да прилагат План за здравен контрол . Това включва спазването на основните добри практики, анализ на опасностите и важните за контрола им точки. Също така се изисква да се идентифицират продуктите, за да се гарантира тяхната проследимост и да се разработят разпоредби за отнемане и изземване, на несъответстващи на изискванията продукти.

Тези изисквания са в основата на ISO 22000!

ISO 22000 дава на компанията структурирана представа за регулаторните изисквания за управление на безопасността на храните.

По време на анализа на опасностите организацията определя стратегията, която трябва да се прилага, за да се осигури контрол чрез комбиниране на предварителни програми, оперативни PRP и критични контролни точки (CCP).

Също така включва 12-те стъпки и 7 принципа за прилагане на Codex Alimentarius.

Използването на подход, основаващ се на ISO 22000 осигурява на комапнията,  по-целенасочена, последователна и интегрирана система за управление на безопасността на храните!

Добавено в количка!

Виж количка
X